REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MoissaniteFancySklep Internetowy MoissaniteFancy dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.). Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.§ 1 – DEFINICJE 1. Adres e-mail – indywidualny, elektroniczny adres pocztowy, za pośrednictwem którego Użytkownik może wysyłać i odbierać wiadomości oraz inne dane.
 2. Artykuł – Tekst informacyjny zamieszczany na stronie internetowej Sklepu.
 3. Baza Danych – zbiór danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez wszystkich Użytkowników, które są gromadzone i przetwarzane za zgodą Użytkownika, na potrzeby czynności wykonywanych przez Sklep.
 4. Cennik – zestawienie opłat i prowizji pobieranych przez Operatora, w związku z wykonywaniem czynności określonych w Regulaminie.
 5. Dane Rejestracyjne – dane osobowe dobrowolnie podawane przez Użytkownika w procesie rejestracji w Sklepie lub zapisywania się na Newsletter, które są za jego zgodą gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w Sklepie, na potrzeby usług świadczonych w ramach Sklepu oraz realizacji zawieranych w jego ramach transakcji.
 6. Dewizy - papiery wartościowe i inne dokumenty pełniące funkcję środka płatniczego, wystawione w Walutach Obcych.
 7. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 8. Formularz Rejestracji – Usługa Elektroniczna świadczona w postaci formularza dostępnego w Sklepie umożliwiającego utworzenie Konta lub zapisanie się na Newsletter.
 9. Formularz Kontaktowy – Usługa Elektroniczna świadczona w postaci formularza dostępnego w Sklepie umożliwiającego przesłanie wiadomości Operatorowi.
 10. Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna świadczona w postaci interaktywnego formularza dostępnego w Sklepie umożliwiającego Kupującemu złożenie wobec Operatora oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Kodeks Cywilny – Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93; t.j. Dz.U. z 2017 r. Poz. 459 z późn. zm.).
 12. Konto - Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Operatora, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 13. Kontrahent - Operator jest uprawniony do przyjmowania oraz składania w imieniu Kontrahentów oświadczeń woli na potrzeby dokonywania sprzedaży Towarów w ramach Sklepu oraz prowadzenia obsługi posprzedażowej.
 14. Kupujący – Użytkownik, który (1) złożył w Sklepie Zamówienie w celu zawarcia Umowy Sprzedaży lub (2) zawarł Umowę Sprzedaży.
 15. Netykieta – etykieta sieciowa, czyli zbiór zasad właściwego zachowania w sieci Internet.
 16. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od Operatora cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Towarach, nowościach i promocjach w Sklepie.
 17. Oddział – wydzielony punkt sprzedaży, wskazany na liście Oddziałów prezentowanej na stronie Operatora. Oddziały są punktami sprzedaży prowadzonymi przez Operatora lub inny podmiot, z którym Operator współpracuje na podstawie odrębnych umów.
 18. Operator – podmiot zarządzający Sklepem, którym jest P.H.U. Avatar Monika Mazurek ul. Ogrodowa 29/6 66-460 Witnica NIP: 5992658170 i REGON: 81241114 . Adres poczty elektronicznej: moissanitefancy@gmail.com oraz numer telefonu kontaktowego: 733072020. Przez Operatora rozumie się również prowadzone przez niego Oddziały lub Oddziały udostępnione Operatowi, a prowadzone przez podmioty trzecie, z którymi Operator współpracuje na mocy odrębnych umów.
 19. Regulamin – poniższe regulacje wraz z wszelkimi załącznikami oraz dodatkami, które wyraźnie się do niego odwołują i które stanowią jego integralną część.
 20. Siła wyższa – wszelkie nadzwyczajne okoliczności o charakterze zewnętrznym, niezależne od Operatora, powstałe po zaakceptowaniu przez Użytkownika Regulaminu i niemożliwe do przewidzenia, takie jak: katastrofy, klęski żywiołowe, pożary, wybuchy, działania wojenne i akty władzy państwowej.
 21. Sklep – serwis internetowy zarządzany przez Operatora znajdujący się pod adresem internetowym moissanite.trc2.webd.pro, na który składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym, za pomocą którego Użytkownik może dokonać zakupu Towarów.
 22. Towar – każdy przedmiot, oferowany do sprzedaży przez Kontrahenta.
 23. Towar Notowany – Towar, którego cena zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, nad którymi Operator nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 24. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów, zawierana lub zawarta między Kupującym, a Kontrahentem za pośrednictwem Sklepu.
 25. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Operatora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu.
 26. Użytkownik – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która korzysta z Usług Elektronicznych świadczonych przez Sklep.
 27. Waluty Obce - znaki pieniężne (banknoty i monety) będące poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawnym środkiem płatniczym, a także wycofane z obiegu, lecz podlegające wymianie; na równi z walutami obcymi traktuje się wymienialne rozrachunkowe jednostki pieniężne stosowane w rozliczeniach międzynarodowych, w szczególności jednostkę rozrachunkową Międzynarodowego Funduszu Walutowego (SDR).
 28. Wartość Dewizowa – wartość dewizowa w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 lutego 2012 r. Prawo dewizowe (Dz. U. z 2002 r. nr 141, poz. 1178 ze zm.), przez którą rozumie się Zagraniczne Środki Płatnicze oraz Złoto Dewizowe i Platynę Dewizową.
 29. Zagraniczne Środki Płatnicze - Waluty Obce i Dewizy.
 30. Zamówienie – składana przez Kupującego za pomocą Formularza Zamówienia oferta zawarcia Umowy Sprzedaży.
 31. Złoto – złoto dewizowe.
 32. Złoto dewizowe i platyna dewizowa - złoto i platyna w stanie nieprzerobionym oraz w postaci sztab, monet bitych po 1850 r., a także półfabrykatów, z wyjątkiem stosowanych w technice dentystycznej; złotem dewizowym i platyną dewizową są również przedmioty ze złota i platyny zazwyczaj niewytwarzane z tych kruszców.§ 2 – POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep umożliwia składanie ofert na zakup Towarów. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania ze Sklepu. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.
 2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności Użytkowników oraz Kupujących przez Operatora oraz Kontrahentów określa Polityka Prywatności, dostępna w zakładce “Polityka Prywatności” na stronie Sklepu.
 3. W określonych przypadkach, w szczególności na potrzeby przeprowadzenia promocji, Operator może wprowadzić warunki oferty lub sprzedaży różne od warunków wskazanych w Regulaminie, o czym Użytkownik zostanie wcześniej poinformowany.
 4. Towary prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są one jedynie zaproszeniem do składania ofert zakupu przez Użytkownika.
 5. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Towaru będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Kupujący jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia. Ceny w Oddziałach mogą różnić się od cen prezentowanych na stronach internetowych Sklepu.§ 3 – KORZYSTANIE ZE SKLEPU 1. W Sklepie dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Rejestracji, Formularz Kontaktowy, Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
 2. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po dokonaniu rejestracji przy użyciu Formularza Rejestracji, w wyniku której nastąpi aktywacja Konta.
 3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Operatora, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: moissanitefancy@gmail.com lub też pisemnie na adres: ul. Ogrodowa 29/6 66-460 Witnica
 4. Każdy Użytkownik ma prawo do korzystania wyłącznie z jednego Konta w Sklepie. Korzystanie z Kont innych Użytkowników oraz udostępnianie swojego Konta innym Użytkownikom jest zabronione.
 5. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Użytkownika z dodatkowych Kont, które w jakikolwiek sposób wykorzystywane są do łamania postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Kupującego pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie.
 7. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Użytkownika. Usługa Elektroniczna Formularz Rejestracji oraz Formularz Kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą 1) przesłania danych za jego pośrednictwem albo 2) z chwilą wcześniejszego odstąpienia od przesłania danych za jego pośrednictwem przez Użytkownika.
 8. Newsletter – na Newsletter można zapisać się poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w Formularzu Rejestracji w trakcie zakładania Konta albo w Formularzu Zamówienia w trakcie składania Zamówienia. Na Newsletter można zapisać się również poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji przeznaczonego do zapisywania się na Newsletter.
 9. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Operatora, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: moissanitefancy@gmail.com lub też pisemnie na adres: ul. Ogrodowa 29/6, 66-460 Witnica.
 10. Zabrania się wykorzystywania Sklepu w celach innych niż zamierzone przez Operatora.
 11. Operator w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika lub związanej z nimi działalności ma prawo do niezwłocznego zawieszenia Konta uniemożliwiając dostęp do Konta lub do tych danych.
 12. Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone, nie może ponownie zarejestrować się w Sklepie bez uprzedniej zgody Operatora.
 13. Użytkownik zobowiązuje się chronić podane podczas rejestracji dane (m.in. login, hasło) przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Użytkownik udostępnia dane logujące do Sklepu osobom trzecim na własną odpowiedzialność.
 14. Użytkownik ma w szczególności prawo do:
  • - dokonywania modyfikacji swoich Danych Rejestracyjnych zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu;
  • - zrezygnowania z użytkowania Sklepu;
  • - zażądania usunięcia swoich Danych Rejestracyjnych z chwilą zaprzestania korzystania z Sklepu.
 15. Materiały zamieszczone w Sklepie, w szczególności: dokumenty, znaki towarowe, teksty, zdjęcia, wizualizacje oraz grafiki mogą stanowić przedmiot ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83; t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508; t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.).
 16. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu wyłącznie na własny użytek osobisty, niezwiązany bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów, zawartych w zasobach Sklepu, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie tychże materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika jakiejkolwiek działalności gospodarczej.
 17. Korzystanie przez Użytkownika w celu prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub zawodowej z materiałów zamieszczonych w Sklepie chronionych prawem autorskim (jak również zastosowanych rozwiązań, w tym rozwiązań technicznych) w tym ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest wyłącznie za zgodą Operatora wyrażoną w formie pisemnej umowy pod rygorem nieważności.
 18. Korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw własności intelektualnej do Sklepu oraz treści prezentowanych w witrynie internetowej Sklepu.
 19. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować funkcjonowanie Sklepu. W przypadku stwierdzenia przez Operatora takich działań ze strony Użytkownika, jego konto w Sklepie zostanie niezwłocznie zablokowane. Operator podejmie wówczas również wszelkie działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody. Wymienione działania Użytkownika mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U z 1997 r. nr 88, poz. 553).
 20. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami Netykiety, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Operatora oraz osób trzecich, a w szczególności do:
  • -działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników;
  • -bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian Regulaminu i zapoznawania się z nimi;
  • - wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym,
  • -nie przenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z Konta;
  • - nie podszywania się pod inne osoby;
  • -nie naruszania tajemnicy korespondencji;
  • -niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych Użytkowników;
  • -nie zakładania Konta o nazwie nawiązującej do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodnych z dobrym obyczajem, konta o nazwie zawierającej zastrzeżone znaki towarowe lub elementy chronione prawem, do których Użytkownik takiego prawa nie posiada, a także konta o nazwie mogącej wprowadzić w błąd innych Użytkowników, w szczególności nazw tożsamych lub zbliżonych do nazw stosowanych przez Operatora do bieżącej obsługi Sklepu i korespondencji z jego Użytkownikami;
  • -korzystania z narzędzi Sklepu zgodnie z ich przeznaczeniem;
  • -nie dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 21. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator: (1) komputer, laptop lub inne telekomunikacyjne urządzenie końcowe z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 22. Tryb postępowania reklamacyjnego:
  • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Operatora oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu (z wyłączeniem procedury reklamacji Towaru, która została wskazana w § 9 Regulaminu) Użytkownik może składać na przykład:
   • - pisemnie na adres: ul. Ogrodowa 29/6, 66-460 Witnica ;
   • - w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: moissanitefancy@gmail.com.
   • - Zaleca się podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Użytkownika; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Operatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
   • - Ustosunkowanie się do reklamacji przez Operatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.§ 4 – ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓWZawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym, a Kontrahentem następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie, a następnie złożeniu przez Operatora oświadczenia o przyjęciu oferty Kupującego. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Kupującego łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu po wypełnieniu Formularza Zamówienia wyodrębnionego pola służącego do wysyłki wypełnionego Formularza Zamówienia – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Kupującego następujących danych dotyczących Kupującego: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz warunków proponowanej Umowy Sprzedaży: Towar/y, ilość Towaru/ów, miejsce i sposób dostawy Towaru/ów, sposób płatności. W wypadku Kupujących niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

 1. Po otrzymaniu Zamówienia Operator niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Operatora Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego, która zawiera co najmniej oświadczenia Operatora o otrzymaniu Zamówienia. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia nie oznacza przyjęcia przez Operatora oferty Kupującego.
 2. Oświadczenie Operatora o przyjęciu oferty Kupującego składane jest poprzez przesłanie przez Operatora Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego, która zawiera co najmniej oświadczenie Operatora przyjęciu Zamówienia do realizacji. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości e-mail.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu oraz (2) przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail, o której mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Operatora.§ 5 – SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA TOWAR 1. Operator udostępnia Kupującemu następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  • - płatność przelewem bankowym na rachunek bankowy Operatora;
  • - płatności elektroniczne - możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności.
 2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem Kupującego.
 3. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności przelewem bankowym lub płatności elektronicznych, zapłatę należy zrealizować w terminie 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin od daty i godziny złożenia Zamówienia. Niedokonanie zapłaty w tym terminie może skutkować odrzuceniem oferty Kupującego przez Operatora. Za datę zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego wskazanego przez Operatora.
 4. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub na życzenie Kupującego – faktura VAT.
 5. W razie sprzedaży Towarów kolekcjonerskich lub używanych w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), Kupujący otrzyma fakturę VAT marża. Wszelkie wpłaty dokonywane przez Kupujących na poczet zakupu Towarów wskazanych w zdaniu poprzednim stanowią kaucję zabezpieczającą realizację Umowy Sprzedaży. Datą zawarcia sprzedaży jest w takim wypadku data dostawy Towaru Kupującemu. Faktura VAT marża jest wystawiana w dniu wysyłki Towaru. W wypadku sprzedaży pozostałych Towarów wpłaty dokonywane przez Klientów stanowią zaliczkę, która będzie dokumentowana fakturą VAT zaliczkową.
 6. Ponieważ zgodnie z art. 66 [1] § 1 Kodeksu Cywilnego oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże składającego, jeżeli druga strona niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie, w przypadku gdy Operator potwierdził otrzymanie Zamówienia Kupującego, a Kupujący następnie wyrazi wolę wycofania złożonego i opłaconego Zamówienia Towarów Notowanych lub ich zwrotu, anulowanie Zamówienia Kupującego może nastąpić za zgodą Kontrahenta po aktualnym kursie skupu danego kruszcu tj. wg notowań London Gold Fixing w przypadku złota, London Silver Fixing – w przypadku srebra, the London Platinum & Palladium Market – w przypadku platyny i palladu (notowania wyrażone w USD za uncję, tj. 31,1035 g), po bieżącym średnim kursie USD z tego dnia podawanego przez Narodowy Bank Polski zgodnie z § 2 pkt 1 i 2 uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 15), a gdy taki kurs tego dnia nie zostanie podany – z poprzedniego Dnia Roboczego, minus 2% wartości zamówienia (koszty transakcyjne).§ 6 – KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU TOWARU 1. Kupujący może zaproponować sposób i miejsce dostawy Towaru spośród opcji udostępnianych przez Sklep.
 2. Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dostawa Towaru do Kupującego jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Kupującemu na stronach Sklepu w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. Odbiór osobisty dostępny jest w wybranym przez Kupującego Oddziale. Lista Oddziałów wraz z ich adresami i godzinami otwarcia dostępna jest w Sklepie w zakładce informacyjnej dotyczącej Oddziałów Sklepu.
 5. Wysyłka Towaru może nastąpić jedynie po wpłynięciu zapłaty za Towar.
 6. W zależności od aktualnej oferty oraz rodzaju Towaru, Towar jest wysyłany lub udostępniany do osobistego odbioru w terminie 1 (słownie: jednego), 3 (słownie: trzech), 15 (słownie: piętnastu) lub 45 (słownie: czterdziestu pięciu) Dni Roboczych.
  • - W przypadku Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy albo terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 45 Dni Roboczych. Początek biegu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Operatora.
 7. Na życzenie Kupującego Towary o różnych terminach dostawy mogą być dostarczane lub udostępniane do osobistego odbioru partiami w terminach dostawy właściwych dla danego rodzaju Towaru. W takim przypadku Kupujący obowiązany jest ponieść koszt dostawy każdej partii Towaru. W przypadku nieodebrania Towaru przez Kupującego w sposób wynikający z opcji dostawy wybranej przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia na
 8. Towar, do terminu nie wlicza się czasu pozostawania przesyłki gotowej do odbioru przez Kupującego w miejscu odpowiadającym opcji dostawy wybranej przez Kupującego.
 9. Dostawa Towarów jest dokonywana z prawem do sporządzenia protokołu dla potrzeb ewentualnej reklamacji, w przypadku nie przyjęcia jej z powodu uszkodzonego opakowania.
 10. Niezależnie od postanowień § 6 ust. 10, w trakcie składania Zamówienia na Towar, Kupujący ma możliwość wyboru jednej z następujących opcji dostawy Towaru:
  • - dostawa z prawem do sprawdzenia Towaru w obecności kuriera lub innej osoby dostarczającej zamówiony Towar, pod warunkiem zastrzeżenia wyboru tej formy dostawy w trakcie składania Zamówienia;
  • -inna forma dostawy, oferowana przez Operatora w trakcie składania zamówienia przez Kupującego; na warunkach określonych przez danego przewoźnika (kuriera), z którego usług korzysta Operator, przy czym warunki te zostaną przedstawione Kupującemu przez Operatora przy każdorazowym składaniu Zamówienia.
 11. Przesyłka dostarczana jest na podany przez Kupującego adres, a odbiór przesyłki przez osobę, którą Kupujący wskazał jako upoważnioną do odbioru przesyłki w jego imieniu, uważany jest za skuteczny.
 12. W wyjątkowych przypadkach Operator zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia reklamacji, pomimo niespełnienia warunków, o których mowa w warunkach dostawy stosowanych przez przewoźnika (kuriera), z usług którego korzysta Operator.
 13. Operator dopuszcza możliwość zapłaty za Towar w innych walutach niż złoty polski. Przeliczenie równowartości danej waluty na złote polskie nastąpi z uwzględnieniem kursów walut wskazanych przez Operatora, pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia kursu wymiany walut między Kupującym a Operatorem.
 14. Operator dopuszcza możliwość zakupu na raty po uzgodnieniu z kupującym należy jednak pamiętać, iż wówczas okres odstąpienia wynosi 14 dni i rozpoczyna się od daty złożenia zamówienia.§ 7 – ARTYKUŁYArtykuły stanowią integralną część Sklepu.

Przeglądanie Artykułów ma charakter otwarty i jest możliwe bez konieczności rejestracji w Sklepie

 1. Artykuły zostały przygotowane z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów. Zaproponowane wskazówki i porady są wyrazem opinii autorów i ich zastosowanie może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji.
 2. Operator nie świadczy doradztwa ani nie udziela rekomendacji zawarcia transakcji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE.L 2014 Nr 173, str. 1).§ 8 – PRAWA I OBOWIĄZKI OPERATORA 1. Operator dokonuje transakcji, o których mowa w Regulaminie, działając w imieniu i na rzecz danego Kontrahenta w ramach umowy pośrednictwa finansowego lub świadczenia usług sprzedaży lub innej umowy.
 2. Użytkownik jest każdorazowo informowany przed złożeniem Zamówienia na Towar, w imieniu którego Kontrahenta działa Operator.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do wycofania dowolnego Towaru ze Sklepu.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia, zablokowania lub całkowitego usunięcia konta Użytkownika w razie złamania przez niego zasad niniejszego Regulaminu oraz w innych uzasadnionych przypadkach.
 5. W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo właściwe Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • - sposób, w jaki Użytkownicy korzystają ze Sklepu ani za jakiekolwiek inne działania Użytkowników;
  • - przerwy w działaniu Sklepu spowodowane Siłą Wyższą;
  • - jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego użytkowania Sklepu;
  • - zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia przez Użytkownika danych konta osobie trzeciej lub też wejścia przez osoby nieupoważnione w posiadanie hasła Użytkownika bez jego wiedzy lub woli, lub z przyczyn leżących po stronie Użytkownika;
  • - bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Użytkownika, w szczególności włamania i wirusy komputerowe.
 6. Operator dołoży wszelkich starań aby Artykuły i pozostałe informacje zawarte na Sklepie były jak najbardziej rzetelne i wiarygodne.
 7. Operator zobowiązuje się do egzekwowania postanowień niniejszego Regulaminu w stosunku do wszystkich Użytkowników Sklepu.
 8. Za czynności, o których mowa w Regulaminie, Operator może pobierać opłaty i prowizje zgodnie z Cennikiem.
 9. Operator zastrzega sobie prawo do:
  • - czasowego lub całkowitego zaprzestania działalności Sklepu, w szczególności do przerw spowodowanych awarią, Siłą Wyższą lub w celu przeprowadzenia prac technicznych;
  • - okresowego wyłączania usług Sklepu w sytuacjach awaryjnych oraz w celach przeprowadzenia prac technicznych, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników komunikatem wysłanym na podaną podczas rejestracji Skrzynkę e-mail.§ 9 – PROCEDURA REKLAMACJI 1. Operator obowiązany jest dostarczyć Kupującemu Towar bez wad.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Operatora względem Kupującego, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
 3. Reklamacje można składać na przykład: (1) pisemnie na adres siedziby Operatora lub (2) za pośrednictwem Formularza Kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu, lub (3) za poprzez wysłanie wiadomości email na adres moissanitefancy@gmail.com
 4. Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Operatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 6. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni od daty jej otrzymania.
 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego – Operator naprawi lub wymieni reklamowany Towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany Towar w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Jeżeli Kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Operatora usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Operatora. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 8. Kupujący nabywający Towar w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Kupujący nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Operatora oraz Kontrahenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów ogranicza się do kwoty, jaką Kupujący zapłacił za nabycie danego Towaru.
 9. Towary sprzedawane w Sklepie mogą być objęte gwarancją udzieloną przez ich producenta bądź dystrybutora. Operator oraz Kontrahent nie udzielają żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Towary.
 10. W przypadku Towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Kupujący może reklamować Towar posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje Towar bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Operator może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację.§ 10 – POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Operatora); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy przedsiębiorcy telekomunikacyjnego).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).§ 11 – ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Za wyłączeniem transakcji dotyczących Towarów Notowanych Kupujący może odstąpić, bez podawania przyczyny, od zawartej Umowy Sprzedaży w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty doręczenia Towaru.  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy o Prawach Konsumenta, nadto zostanie wraz z pouczeniem każdorazowo przesłany Kupującemu (po złożeniu zamówienia Towaru) na adres e-mail podany przez Kupującego.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  • - w przypadku umowy, w wykonaniu której Operator wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) - od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
  • - w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Operator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie). Operator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Operator nie zaproponował, że sam odbierze Towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Operatorowi lub przekazać go osobie upoważnionej przez Operatora do odbioru, chyba że Operator zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić Towar na adres: P.H.U. Avatar Monika Mazurek, ul. Ogrodowa 29/6, 66-460 Witnica.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 6. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
  • - jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Operator nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  • - Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
  • - W przypadku Towaru będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • - o świadczenie usług, jeżeli Operator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • - w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Operator ani Kontrahent nie sprawują kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (Towary Notowane);
  • - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • -w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • - w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • - w której konsument wyraźnie żądał, aby Operator lub Kontrahent do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Operator lub Kontrahent świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • - w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • - o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • - zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • - o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • - o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Operatora o utracie prawa odstąpienia od umowy.§ 12 – GWARANCJE NA DIAMENTY

Na wszystkie diamenty obowiązuje gwarancja producenta, która standardowo trwa 12 miesięcy. Informujemy o tym ponieważ takie są wymogi prawne natomiast diamenty produkowane są przez Naturę i z zasady się nie psują, zatem możecie być spokojni. Również czysto informacyjnie, ustawowo czas rozpatrywania reklamacji wynosi maksymalnie 14 dni.

Natomiast gwarancja, rękojmia, nie obowiązują gdy diament dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego, powstałego u klienta. To prawda, że diament jest najtwardszym minerałem jaki znamy, nie oznacza to jednak, że szlif nie może ulec uszkodzeniu, np. podczas nieumiejętnej próby oprawienia brylantu przez złotnika.

§ 13 – CERTYFIKATY DIAMENTÓW

Wszystkie oferowane przez nas diamenty posiadają certyfikat autentyczności poświadczający autentyczność oraz jakość danego kamienia.

Nasze diamenty certyfikowane są wyłącznie w najbardziej wiarygodnych światowych laboratoriach gemmologicznych:

HRD ANTWERP

IGL - International Gemological Laboratory

Natomiast w przypadku diamentów, dla których koszt międzynarodowego certyfikatu jest zbyt wysoki, jakość kamienia poświadczamy firmowym certyfikatem autentyczności.  

§ 14 – POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Kupujących i Użytkowników nie będących konsumentami. Oferta Kupującego niebędącego konsumentem złożona Operatorowi nie może być odwołana. Operatorowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Kupującym niebędącym konsumentem w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Kupującego niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Operatora.
 2. W wypadku Kupującego nie będących konsumentami Operator ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Kupującego sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Z chwilą wydania przez Operatora Towaru przewoźnikowi przechodzą na Kupującego nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Operator w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 4. W razie przesłania Towaru do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika Kupujący nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Operatora z tytułu rękojmi za Towar wobec Kupującego nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 6. W wypadku Użytkowników nie będących konsumentami Operator może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia.
 7. Operator/Kontrahent ponosi odpowiedzialność w stosunku do Użytkownika/Kupującego nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Użytkownika/Kupującego nie będącego konsumentem.
 8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Operatorem/Kontrahentem, a Użytkownikiem/Kupującym niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Operatora/Kontrahenta.§ 15 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Zmiana Regulaminu:
  • - Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  • - W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej - Konto) zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  • - W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników/Kupujących będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.